Betalingsvoorwaarden

1.         Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de  

            fysiotherapeut.

2.         Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening                 gebracht.

3.         Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

4.         U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL18ABNA0216142814 ten name van Manuele Therapie Oosthuizen te                       Annen. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

5.         Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, ontvangt u een aanmaningsbrief.                                       Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.

6.         De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan de praktijk te voldoen.

7.         Indien de praktijk niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim.                     Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van €               40,00 plus de wettelijke consumentenrente.

8.         Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van             de hoofdsom.

9.         Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor               uw rekening.

© 2020 Manuele Therapie Oosthuizen

Neem gerust contact op 06 11456933

Manuele Therapie Oosthuizen gaat zorgvuldig met uw gegevens om 

voor meer informatie zie onze privacy policy